I. Zagadnienia ogólne

1. Definicje

 • Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) z Portalu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

 • Użyte i powtarzające się w Regulaminie terminy i oznaczenia należy definiować każdorazowo w poniższy sposób:

  • Portal O.pl – dalej jako Portal – internetowa platforma informacyjno-kulturalna o charakterze otwartym, prowadzona i utrzymywana przez Właściciela w domenie http://o.pl zajmująca się przekazywaniem informacji o charakterze kulturalnym szczegółowo opisanych w punkcie II Regulaminu
  • Właściciel – Mikołaj Dunikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą O.pl Polski Portal Kultury Mikołaj Dunikowski z siedzibą przy ul. Batorego 26/12, 31-135 Kraków, NIP: 9372160383, REGON: 365004274
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z bezpłatnych lub płatnych usług Portalu, określana też w materiałach i dokumentach znajdujących się w Serwisie jako: użytkownik lub partner
  • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady działalności Portalu

2. Ogólne podstawy, założenia i warunki działania i korzystania z Portalu

 • Założeniem Portalu jest stworzenie platformy dla Użytkowników, w której uzyskają informacje o szeroko rozumianych wydarzeniach kulturalnych, tworząc płaszczyznę zarówno dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, jak również dla odbiorców.

 • Zasadą jest, że treści udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, o ile co innego nie wynika z treści Portalu, co w szczególności dotyczy usług o charakterze reklamowopromocyjnym. Możliwe jest udostępnianie Użytkownikom treści – materiałów reklamowych prezentowanych na stronach Portalu. Właściciel przy tym podkreśla, że bez zamieszczania w Portalu treści o charakterze reklamowo-promocyjnym nie byłoby możliwe finansowanie działalności Portalu, a tym samym propagowanie wydarzeń kulturalnych. Mając na względzie wskazane okoliczności i motywy Właściciel zastrzega sobie prawo do prezentowania w Portalu Użytkownikom materiałów reklamowo-promocyjnych.

 • Za pośrednictwem Portalu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na: oferowaniu płatnych usług reklamowych, dostarczaniu informacji o wydarzeniach kulturalnych, publikacji m.in.: artykułów, recenzji, wywiadów, autorskich opinii i komentarzy na temat ważnych wydarzeń kulturalnych. W ramach Portalu wyodrębnione są ponadto następujące serwisy internetowe: Cytaty. O.pl, (cytaty.o.pl), News.O.pl (news.o.pl), Magazyn.O.pl (magazyn.o.pl.), Wydarzenia O.pl (wydarzenia o.pl).

3. Obowiązki Użytkowników korzystających z Portalu

 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.

 • Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego pracy. Zabronione jest korzystanie z Portalu za pomocą programów, aplikacji, urządzeń, narzędzi, kodów komputerowych, które mogą destabilizować funkcjonowanie Portalu. Dotyczy to również oprogramowania, którego celem jest blokowanie wyświetlania treści o charakterze marketingowym.

 • W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań Użytkowników mogących destabilizować funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych interwencji i kroków, w tym do zawiadomienia odpowiednich instytucji lub podjęcia działań prawnych we własnym zakresie.

II. Usługi oferowane przez Portal

1. Informacje ogólne

 • Portal zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa koncentruje swoją działalność na przekazywaniu informacji do opinii publicznej i użytkowników Internetu o najważniejszych wydarzeniach z dziedzin: architektura, design, sztuka, nowe media, taniec, muzyka, literatura, teatr, sztuka filmowa, historia, sztuka dla dzieci oraz konferencje. Codziennie lub prawie codziennie na stronach Portalu ukazują się najnowsze informacje oraz prezentacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych, wernisaży, festiwali, publikacji oraz premier zarówno filmowych, literackich, muzycznych, jak i teatralnych. Ponadto na Portalu zamieszczane są opinie krytyków oraz prowadzony jest interdyscyplinarny dyskurs o współczesnej kulturze, czego celem jest krytyczna analiza kondycji współczesnej kultury, prezentacja najciekawszych wydarzeń i procesów – ich ocena w kontekście historycznym, społecznym i politycznym. Portal umożliwia także instytucjom oraz firmom zamieszczanie i przeprowadzanie konkursów dla Użytkowników.

 • Portal udostępnia również odpłatnie powierzchnie reklamowe o charakterze graficznym takie jak bannery, buttony czy skyscrapery, które zapewniają również link do strony reklamodawcy. W ofercie Portalu znajduje się również możliwość zamieszczenia artykułu reklamowego, wykonanie strony specjalnej.

2. Darmowe korzystanie z Portalu

 • Właściciel stwarza Użytkownikom, a w szczególności odbiorcom wydarzeń kulturalnych, możliwość korzystania z usług Portalu nieodpłatnie, co nie dotyczy usług Portalu o charakterze reklamowo-promocyjnym oraz innych, przy których opisie i ofercie na stronach Portalu wskazano, że wiążą się z odpłatnością.

 • Dostęp do nieodpłatnej części Portalu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Portalu.

3. Płatne usługi oferowane przez Portal

 • Właściciel Portalu stwarza Użytkownikom możliwość odpłatnego korzystania z usług Portalu o charakterze reklamowo-promocyjnym. Oferta Portalu w tym zakresie została ukształtowana stosownie do potrzeb Użytkowników Portalu, obejmując zarówno współpracę dotyczącą czołowych jak i unikatowych przedsięwzięć kulturalnych w Polsce.

 • Właściciel Portalu na stronie http://o.pl umieszcza szczegółowe dane dotyczące dostępnych pakietów usług reklamowo-promocyjnych, zawartości tych pakietów poprzez wskazanie konkretnych usług, ich ceny, formy płatności oraz dodatkowych warunków korzystania z tych pakietów. Jednocześnie Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia z oferty Portalu poszczególnych pakietów usług, zmiany ich zawartości, oferowania nowych usług i ich pakietów. Portal zastrzega sobie prawo do informowania o szczegółach oferty reklamowo-promocyjnej również formie kontaktów indywidualnych z zainteresowanym promocją w Portalu podmiotem.

 • Portal przewiduje możliwość indywidualnego negocjowania ceny pakietów. Informacje te stanowią informacje poufne między stronami negocjującymi i nie podlegają upublicznieniu.

 • W razie zmiany oferty Portalu, Użytkownicy, którzy zapłacili za dany pakiet usług już niedostępny w nowej ofercie lub dostępny w zmienionej postaci, zachowują prawo do korzystania z zakupionej usługi Portalu w dotychczasowym kształcie (cena usługi, okres reklamy, szczegółowe parametry reklamy), przez czas obowiązywania pakietu, jednakże użytkownicy będą mieli możliwość wymiany przysługującego im pakietu usług, na inny pakiet dostępny w nowej ofercie w tej samej cenie, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień

4. Opłaty i zasady płatności

 • Szczegółowe informacje dotyczące opłat za korzystanie przez Użytkowników z usług Portalu oraz pakietów tych Usług są umieszczone na stronie http://o.pl lub przekazywane w formie kontaktów indywidualnych z zainteresowanym promocją w Portalu podmiotem.

 • Zasady płatności dotyczące emisji Kampanii reklamowej zostały szczegółowo określone w regulaminie reklamy.

 • Użytkownicy, którzy zdecydują się skorzystać z płatności przy użyciu posiadanego rachunku bankowego, zostaną stosownie poinformowani o procedurze płatności na wyświetlonej podstronie Portalu lub w formie kontaktów indywidualnych z zainteresowanym promocją w Portalu podmiotem. Jeżeli właściciel Portalu określi, że płatności należy dokonać pod podanym na wyświetlonej podstronie tytułem płatności, wówczas błędy we wskazanym tytule płatności wprowadzone przez Użytkownika mogą skutkować w opóźnieniu udostępnienia lub nawet w niemożności korzystania z płatnych usług Serwisu. Opłaty bankowe wiążące się z przelewem bankowym, co w szczególności dotyczy ewentualnych przelewów międzynarodowych, obciążają Użytkownika. Właściciel Portalu zaznacza, że udostępnienie płatnych usług Portalu nastąpi tylko i wyłącznie w sytuacji uznania rachunku Właściciela na całą kwotę pieniężną dotyczącą zakupywanej usługi lub pakietu usług.

5. Zasady zbywania i udostępniania usług

Sprzedaż przez Użytkowników lub inne osoby, które staną się dysponentami praw należących do Użytkowników, wcześniej zakupionych usług reklamowo-promocyjnych oferowanych przez Portal, wymaga każdorazowo zgody Właściciela Portalu.

III. Postanowienia szczegółowe

1. Odpowiedzialność Użytkowników

 • Użytkownicy Portalu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług Portalu przez Użytkownika lub osoby przez niego upoważnione, z wyjątkiem sytuacji, w których dostęp lub użytkowanie nastąpiło wyłącznie na skutek rażącego niedbalstwa ze strony Portalu.

 • W razie umożliwienia, za zgodą Portalu, przez Użytkownika dostępu do korzystania z usług przez osoby trzecie, co w szczególności dotyczy usług o charakterze reklamowopromocyjnym, odpowiedzialność za szkody z tego wynikłe ponosi Użytkownik.

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną (cywilną, karną oraz administracyjną) za dane przechowywane na serwerach Portalu. Użytkownik zarządza danymi za pośrednictwem stosownego łącza internetowego. Użytkownik przy tym ponosi również wyłączną odpowiedzialność za archiwizowanie swoich danych oraz odpowiada prawnie za wszelką utratę tych danych. Wszelkie dane umieszczone i przechowywane przez Użytkownika w Portalu zostaną usunięte w przyjętym przez Portal terminie. Właściciel Portalu zastrzega sobie jednak prawo do dalszego przechowywania danych Użytkownika i nie będzie ponosił odpowiedzialności prawnej przed Użytkownikiem za ich dalsze przechowywanie.

 • Właściciel Portalu informuje, że zgodnie z normami prawnymi ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Z 1997 r. nr 88 poz. 553 z późń. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 tekst jednolity z późń. zm.) oraz przepisami innych ustaw, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późń. zm.) nielegalne jest uzyskiwanie i rozpowszechnianie różnego rodzaju utworów, w tym m. in. programów komputerowych, utworów literackich, publicystycznych, fotograficznych, muzycznych i słowno-muzycznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych. Naruszanie praw do utworów będących przedmiotem praw autorskich zagrożone jest odpowiedzialnością karną, w tym grzywną, karą ograniczenia wolności, karą pozbawienia wolności oraz środkami karnymi, m. in. w postaci przypadku, a także cywilną i administracyjną. Właściciel Portalu informuje, że umyślne łamanie autorskich praw majątkowych może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną i koniecznością zapłaty odszkodowania w wysokości trzykrotności wartości rynkowej tych praw. Użytkownik oświadcza, że rozumie powyższe pouczenie i jest w pełni świadomy co do możliwości odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem praw autorskich. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy tego, że pobieranie lub uzyskiwanie dowolnych danych za pośrednictwem Portalu odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika co dotyczy również uszkodzeń systemu komputerowego Użytkownika lub utraty danych będące wynikiem pobieranych danych.

 • Użytkownik zobowiązuje się do nie używania Portalu w celach niezgodnych z prawem, w tym przesyłania na serwery Portalu i udostępniania osobom trzecim danych zawierających treści:

  • naruszające dobra osobiste innych osób,
  • wywołujące uczucia strachu w skali powszechnie uważanej za niedopuszczalną lub przedstawiające popełnianie przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu ludzkiemu,
  • przedstawiające wyrządzanie jakiejkolwiek krzywdy osobom nieletnim, w tym wszelkie formy pornografii dziecięcej, zarówno w formie fotograficznej, graficznej, audiowizualnej, jak i literackiej,
  • naruszające prawo własności przemysłowej lub handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności jakichkolwiek osób,
  • powszechnie uważane za obsceniczne lub propagujące działalność nielegalną, w tym, między innymi, hazard, oferty sprzedaży nielegalnej broni, materiałów wybuchowych lub innych substancji niebezpiecznych,
  • nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym, wyznaniowym, etnicznym, rasowym lub z powodu bezwyznaniowości.

  Odpowiedzialność związana z przechowywaniem na serwerach Portalu lub udostępniania osobom trzecim danych zawierających treści wskazane powyżej w podpunktach a – f spoczywa wyłącznie na Użytkownikach i osobach, które takie dane umieściły lub udostępniły, a w określonych prawem przypadkach również na osobach, które takie dane pozyskały za pośrednictwem Portalu. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Użytkowników, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia takich danych Użytkownika lub uniemożliwienia w inny sposób korzystania z Serwisu, w tym w szczególności uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

 • Każdy podmiot, który dostarcza materiały prasowe mające być opublikowane na Portalu, oświadcza, że przysługuje mu prawo swobodnego rozporządzania prawami pokrewnymi, autorskimi i prawami zależnymi, posiada wszelkie uprawnienia i zgody osób trzecich wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie, a także prawa do wykorzystywania wizerunku i że z tego tytułu żaden podmiot trzeci nie będzie wysuwał wobec Portalu jakichkolwiek roszczeń, a w przypadku zgłoszenia takich roszczeń zobowiązuje się zaspokoić wszelkie należności, kary odszkodowania i inne, jakie będzie zmuszony ponieść Portal.

 • Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa do wydawanych przez siebie w ramach Portalu materiałów, w tym do jego poszczególnych elementów tekstowo-językowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawa te są zastrzeżone na rzecz podmiotów, które na podstawie współpracy z Portalem udostępniły przedmiotowe materiały na stronach Portalu. Portal jako całość, jak też poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa obowiązującego w Polsce, w tym również przez normy prawa międzynarodowego.

2. Wyłączenie odpowiedzialności Właściciela

Kierując się zasadą zaufania do Użytkowników Portalu Właściciel, mając na względzie zapoznanie się Użytkowników z pouczeniami sformułowanymi w niniejszym Regulaminie, oraz działając w dobrej wierze, zakłada że Użytkownicy korzystają z usług Portalu w sposób w pełni legalny i nienaruszający praw osób fizycznych, prawnych, czy też jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym właściwe przepisy przyznają zdolność prawną. Właściciel Portalu oraz jego poddostawcy usług związanych z działalnością Portalu, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, nie udzielają Użytkownikom rękojmi i gwarancji prawidłowego działania Portalu. Właściciel Portalu i jego poddostawcy zastrzegają sobie prawo do przerw technicznych w świadczeniu usług Portalu, opóźnień i niedokładności nie spowodowanych z winy umyślnej Właściciela Portalu. Funkcjonowanie Portalu może zostać zakłócone przez czynniki niezależne od Właściciela Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, systemów informatycznych lub nielegalną działalnością innych Użytkowników lub osób trzecich. Właściciel Portalu nie odpowiada za opóźnienia lub niewykonanie usług spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez czynniki wykraczające poza kontrolę Właściciela opisane w zdaniu poprzednim. Właściciel Portalu zastrzega sobie również prawo do stosowania przerw technicznych skutkujących w tymczasowej niemożności korzystania z Portalu. Zaistnienie takich przerw nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty usług Portalu, co dotyczy zarówno poszerzenia, zawężenia, modyfikacji przedmiotowych i podmiotowych, jak i likwidacji usług Portalu. Opisane w zdaniu poprzednim zmiany w działalności Portalu nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Portalu.

3. Polityka prywatności Portalu

 • Informacje ogólne
  Portal przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności, w tym udostępnianych adresów e-mail i innych poufnych informacji dotyczących Użytkowników, a także informacji dotyczących reklam umieszczanych w Portalu. W ramach polityki prywatności Portal używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Wszelkie dane są zatem zbierane i przetwarzane przez Portal zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i opisanymi poniżej zasadami.

 • Przechowywanie i bezpieczeństwo danych
  Dane przechowywane przez Portal, w ramach przyjętej i stosowanej technologii są całkowicie bezpieczne. Portal z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, informatyczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Dotyczy to w szczególności zabezpieczenia tych danych przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom trzecim, jak również ich niezgodnego z prawem przetwarzania. Portal dokłada najwyższej staranności, aby sprawować stałą kontrolę nad przetwarzaniem danych dotyczących adresów e-mail Użytkowników oraz ograniczać dostęp do tych danych w dopuszczalnie największym stopniu. Wyjątki w tej mierze dopuszczane są tylko wówczas, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, właściwe organy państwowe lub jest niezbędne do prawidłowego działania Portalu. Dane są przetwarzane przez Portal na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia przez Portal usług. Portal zapewnia pełny wgląd Użytkowników do danych udostępnionych przez nich na potrzeby korzystania z usług Portalu.

 • Dane udostępniane przy subskrypcji Newslettera
  Dane podawane przez Użytkowników w trakcie wyrażania chęci zapisu na listę newsletterową są wykorzystywane do przesyłania Użytkownikom przez Portal informacji o działalności Portalu i Właściciela, wydarzeniach kulturalnych promowanych przez Portal, wydarzeniach kulturalnych zakończonych, a także o utrudnieniach, modyfikacji świadczonych usług oraz przerwach technicznych w działaniu Portalu. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji w każdej chwili z otrzymywania z Portalu tego typu informacji. Portal zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronach O.pl oraz w treści Newslettera odpowiednio oznaczonych materiałów reklamowo-promocyjnych, promowania swoich usług oraz wysyłania osobnych e-maili reklamowych. E-maile mogą być wysyłane tylko do użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. W każdej chwili w panelu Użytkownika Portalu można zrezygnować z otrzymywania E-maili reklamowych.

 • Polityka cookies
  Przez stosowanie polityki cookie Portal zbiera tzw. „cookies” czyli informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika i będzie mógł je odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Portal używa „cookies” do zapamiętania informacji o Użytkownikach i wykorzystuje je w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb wewnętrznych i w ramach współpracy z reklamodawcami Portalu). „Cookies” są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Portalu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika, ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie służą identyfikacji konkretnych Użytkowników, tym samym na ich podstawie Portal nie ustala tożsamości Użytkowników. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym. Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z funkcjonalności Portalu.

 • Udostępnianie i usuwanie danych
  Portal informuje, że dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom Policji i wymiaru sprawiedliwości.Portal zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych dotyczących adresu email ze zbioru tych adresów w przypadku zakończenia korzystania z usług Portalu, a także w innych przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel Portalu zastrzega sobie jednak prawo do odmowy usunięcia danych dotyczących Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Portalu związanych z odpłatnym korzystaniem ze świadczonych usług lub też swoim dotychczasowym zachowaniem w Portalu naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności prawnej Użytkownika. Właściciel jako wydawca Portalu nie przekazuje w formie komercyjnej lub niekomercyjnej gromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że istnieje w tej mierze wyraźna zgoda Użytkownika. Portal dopuszcza jednak przekazywanie współpracującym podmiotom opracowane przez lub na zlecenie Portalu ogólne dane statystyczne, dotyczące popularności i oglądalności Portalu. Podkreślenia wymaga, że informacje te nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

4. Ochrona danych osobowych

Portal przykłada dużą wagę do przestrzegania najwyższych standardów ochrony danych osobowych i przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm. ). Portal, w związku z koniecznością gromadzenia danych osobowych związanych z działalnością Portalu, zapewnia Użytkownikom realizację wszelkich uprawnień wynikających z w/w ustawy. W tym zakresie Portal zapewnia Użytkownikom w szczególności prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, a zwłaszcza prawo do:

 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 • zyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące Użytkownika, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych Użytkownika, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych Użytkownika ze względu na jego szczególną sytuację,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach wynikających z w/w ustawy.

Serwis jednocześnie wskazuje na to, że korzystanie z płatnych funkcji i usług Portalu może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych Użytkownika do celów rozliczeniowych.

5. Uwagi do działalności Portalu

Dążąc do rozwoju Portalu zadowolenia Użytkowników z działalności Portalu, dopuszczane jest zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania Portalu. Wszelkie uwagi w tym zakresie będą wnikliwie analizowane. W miarę możliwości Portal będzie kierował do Użytkowników informacje zwrotne na zgłaszane uwagi i propozycje.

6. Zmiany Regulaminu

Portal zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu za odpowiednim powiadomieniem Użytkowników. Zmiany zostaną dokonane poprzez publikację znowelizowanej wersji Regulaminu na stronie http://o.pl ze wskazaniem daty ich publikacji i początku okresu obowiązywania. Usługi płatne świadczone przez Portal w trakcie realizacji, w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, odbywają się na zasadach przewidzianych przez zmieniony Regulamin, z takim zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim dotychczasowe przepisy Regulaminu były korzystniejsze dla Użytkowników, pozostają one w mocy. Brak akceptacji zmian w Regulaminie przez Użytkownika może być podstawą do zaprzestania świadczenia usług płatnych na rzecz Użytkownika. Decyzja w tej mierze należy wyłącznie do Portalu.

7. Prawo właściwe do oceny działalności Portalu i rozstrzygania sporów

Prawem właściwym dla świadczenia usług przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników jest prawo miejsca siedziby Właściciela, czyli prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami Portalu będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. W razie jednak zaistnienia sytuacji konfliktu, którego zażegnanie okaże się niemożliwe koncyliacyjnie, właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd siedziby Właściciela.

8. Moc prawna Regulaminu

Korzystanie z Portalu, zarówno w formie usług płatnych o charakterze reklamowopromocyjnym, jak też poprzez użytkowanie bezpłatne, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania wszystkich jego warunków i postanowień. W przypadku uznania poszczególnych przepisów niniejszego Regulaminu za nieważne, Portal zastrzega sobie prawo do interpretacji łączącego go z Użytkownikiem stosunku prawnego w zgodzie z poniższym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W takiej sytuacji Portal dołoży należytej staranności, aby wygasłe lub uznane za nieważne przepisy Regulaminu bez zbędnej zwłoki zastąpić nowymi regulacjami.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

Kontakt

reklama
mailreklama@o.pl
tel.+48 12 630 18 24
redakcja
mailredakcja@o.pl
tel.+48 12 630 18 25

Do pobrania

01

cennik

Cennik produktów
reklamowych (PDF)

Zapytaj koniecznie
o aktualne promocje!
02

cennik – abonament

Cennik newslettera
w abonamencie (PDF)

04

formularz zamówienia

Formularz zamówienia kampanii (DOC)

05

specyfikacja techniczna

Specyfikacja
techniczna (PDF)

06

regulamin

Regulamin
(PDF)

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR